Proiect Bugetare Participativa Sanandrei Timis

Implementarea bugetului participativ în Comuna Sânandrei Județul Timiș

Sânandrei Participă:

“Bugetul Participativ”, prevazut in bugetul consolidat, permite participarea reală a cetățenilor la actul de gestionare a veniturilor comunei, aceștia putând decide în mod direct cum se va cheltui o suma, clar definita în acest sens, din bugetul de investiții.
Prin intermediul acestui instrument de lucru, cetățenii pot trimite propuneri de proiecte și pot decide prin vot in cadrul unei campanii “Sanandrei participa” proiectele care vor fi incluse în bugetul consolidat al Com. Sanandrei. Mai mult decât atat, consultarea cetățenească, Bugetul Participativ presupune și transferul către cetățeni a responsabilității decizionale pentru 50.000 RON alocat din bugetul de investiții a Comunei Sânandrei.
Pentru a se asigura succesul implementării acestui concept este necesară implicarea autorităților locale atât în ceea ce privește dimensiunea financiară alocată în acest sens (bugetul campaniei “Sânandrei Participă!” se referă la resurse limitate), cât și în asigurarea unui cadru deliberativ specific, a repetitivității procesului și mai ales în ceea ce privește asumarea implementării proiectelor votate de cetățeni.
Consiliul Local al Comunei Sânandrei are ca obiectiv o bună guvernare în condiții de transparență totală, ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările comunității, prin aplicarea acestei oportunitati se urmărește identificarea unui număr de proiecte de interes local inițiate de cetățeni, care vor putea fi asumate şi implementate de Consiliul Local al Comunei Sânandrei, fiind un prim şi important pas în complexul proces de bugetare participativă.
Îndeplinirea cerințelor minimale ale proiectelor propuse se va verifica de către o comisie “Sânandrei Participă!”, formată din specialişti din cadrul Primăriei Comunei Sânandrei şi reprezentanţi ai comunităţii cat şi ai unor organizaţii neguvernamentale, în scopul gestionarii întregului proces. Proiectele eligibile vor fi supuse votului cetățenilor pe site-ul dedicat campaniei.

Initiatorii Proiectului

Consilieri Locali USR-PLUS ai Comunei Sânandrei, jud. Timis

Herța Marius-Andrei și Rodica Gürtler

Descrierea și Regulamentul Proiectului

Descrierea proiectului:

Bugetul Participativ este un instrument de management deschis, incluziv și transparent,
instrument care permite participarea reală a cetățenilor la guvernarea comunei, aceștia putând
decide în mod direct cum se va cheltui un procent, clar definit în acest sens, din bugetul de
investiții.
Prin intermediul acestui instrument de lucru, cetățenii pot trimite propuneri de proiecte
și pot decide prin vot proiectele care vor fi incluse în bugetul campaniei “Sânandrei Participă!”
de anul viitor, stabilind astfel prioritățile de investiții pe cartiere. Cu alte cuvinte, mai mult decât
consultare cetățenească, Bugetul Participativ presupune și transferul către cetățeni a
responsabilității decizionale pentru un procent de 5% alocat din bugetul de investiții a Comunei
Sânandrei.
Pentru a se asigura succesul implementării acestui concept este necesară implicarea
autorităților locale atât în ceea ce privește dimensiunea financiară alocată în acest sens (bugetul
campaniei “Sânandrei Participă!” se referă la resurse limitate), cât și în asigurarea unui cadru
deliberativ specific, a repetitivității procesului și mai ales în ceea ce privește asumarea
implementării proiectelor votate de cetățeni.
În conformitate cu prevederile art. 81 (alin. 2) lit. „c” și “f” din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al
Comueni Sânandrei “avizează studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de
organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de
dezvoltare regională și zonală, în condițiile legii” și “administrează, în condițiile legii, bunurile
proprietate publică sau privată a municipiului”.
Potrivit art. 36 (alin. 4) lit. “a” și “d” Consiliul Local aprobă la propunerea primarului,
bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a
exercițiului bugetar, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes
local, în condițiile legii.
Având în vedere că la nivel local, Consiliul Local al Comunei Sânandrei are ca obiectiv o
bună guvernare în condiții de transparență totală, ajustarea politicilor publice la nevoile și
așteptările comunității, prin această campanie se urmărește identificarea unui număr
de proiecte de interes local inițiate de cetățeni, care vor putea fi asumate şi implementate de
Consiliul Local al Comunei Sânandrei, începând cu anul 2021, fiind un prim şi important pas în
complexul proces de bugetare participativă.
Îndeplinirea cerințelor minimale ale proiectelor propuse se va verifica de către o comisia
“Sânandrei Participă!”, formată din specialişti din cadrul primăriei Comunei Sânandrei şi
reprezentanţi ai comunităţii şi ai organizaţiilor neguvernamentale, în scopul gestionarii
întregului proces; proiectele eligibile vor fi supuse votului cetățenilor pe site-ul dedicat
campaniei.
Bugetul propus pentru proiectele inițiate de cetățeni, pentru anul 2021, este de 5% din
Bugetul Local Consolidat al Comunei Sânandrei, TVA inclus. Suma poate suferi modificări
în funcție de decizia Consiliului Local al Comunei Sânandrei la aprobarea bugetului Comunei
Sânandrei pe anul 2020.
In organizarea și derularea campaniei, vor fi implicate și Consiliile Consultative.
Crește astfel posibilitatea de a identifica și rezolva problemele la nivelul comunităţilor locale, de
a valorifica oportunitățile și a stabili prioritățile la nivel de cartiere ale Comunei Sânandrei,
pentru a ridica standardele de viață și calitatea vieţii locuitorilor din toate zonele Comunei.
Istoria bugetului participativ a început in anul 1989 in orașul Porto Alegre din Brazilia,
ajungând astăzi un instrument adoptat cu succes de peste 1.000 orașe din întreaga lume, printre
care Paris, Londra, Berlin sau Lisabona. In România, Bugetul participativ a fost adoptat prin
hotărâri ale Consiliilor Locale în cel puţin următoarele orașe: București, Cluj, Oradea, Iași, Baia
Mare și este propus spre adoptare în multe alte orașe.
Organizarea și derularea campaniei se va face în conformitate cu Regulamentul anexat la
prezentul Proiect de Hotărâre.
Considerăm că acest proiect este unul benefic și necesar pentru dezvoltarea comunei
Sânandrei și din acest motiv dorim ca acest proiect să fie prioritar pe lista aparatului
administrativ al comunei Sânandrei.

Regulamentul proiectului:

Scopul

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecţionarea
proiectelor de interes public iniţiate de cetăţeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare
participativă.
Obiectivul general îl constituie desfăşurarea în bune condiţii a procesului de bugetare participativă
în vederea atingerii următoarelor deziderate:

 1. Dezvoltarea unui cadru organizațional eficient de dialog între administraţia publică locală,
  cetățeni, asociaţii, fundaţii și societăți comerciale pentru găsirea soluțiilor optime pentru
  problemele comunei.
 2. Creșterea implicării cetățenilor în viața comunității: procesul încurajează cetățenii să
  identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor
  comunității și să furnizeze soluții, să-și dezvolte abilitățile participative.
 3. Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității
  vieții în comună și de stimulare a acestei creșteri.
 4. Creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea
  administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public,
  implementarea guvernării deschise.
 5. Consolidarea democrației participative și dezvoltarea leadership-ului în comunitate.

Domeniile de aplicare

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru
obiective care sunt în administrarea Comunei Sânandrei:

 1. Infrastructură stradală, mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei pe străzile ce
  aparțin de Comuna Sânandrei
 2. Amenajare de spații verzi, locuri de joacă, mobilier urban
 3. Educaționale, cultural, sportive
 4. Sociale și/sau sănătate
 5. Protecția mediului
 6. Digitalizare
 7. Protecția mediului

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze
pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.

Structura Comisiei și Principiile de Evaluare

Structura comisiei:

Comisia proiectului Sânandrei Participa este compusă din 3 consilieri locali, Marius-Andrei Herța, Raul-Alexandru Chifan
și Ion Moș și din două persoane desmnate de primarul comunei Sânandrei care fac parte din departamentul financiar contabil al primăriei Sânandrei.

Principiile de evaluare a proiectelor depuse:

Evaluarea proiectelor se va face de către Comisia de evaluare constituită conform Art.5 din
Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Comuna Sânandrei
județul Timiș”.

Comisia de evaluare va avea următoarele atribuții:

 1. organizează și monitorizează desfășurarea campaniei
 2. verifică propunerile din punct de vedere financiar și legal
 3. filtrează sugestiile trimise de cetățeni pe considerente de impact, fezabilitate și eligibilitate
 4. fuzionează ideile convergente, eliminând redundanța și suprapunerea ideilor

Comisia de evaluare va analiza proiectele încărcate pe platforma online și va valida acele proiecte
care îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul regulament. Analiza proiectelor se va face
sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic și economic, cu evaluarea impactului
/viabilității/fezabilității acestora.
În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita iniţiatorul proiectului pentru
informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus.
Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de
vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor, dar cu notificarea în scris a
inițiatorilor.
Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică,
împreună cu Lista proiectelor respinse.
Transparența procesului decizional se realizează prin garantarea accesului public la cele 2 liste
intermediare: Lista Provizorie cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse, astfel încât toți cei
interesați să poată analiza modul în care propunerile colectate au fost evaluate. Procesul decizional
pentru determinarea Listei finale cu proiecte propuse implică și alocarea unei perioade de 14 zile
calendaristice pentru depunerea de contestații și clarificarea acestora.
După clarificarea contestațiilor, Comisia de evaluare va definitiva și publica Lista finală cu
proiecte propuse, listă care va conține toate proiectele supuse procesului de votare.
Proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afișate la secțiunea dedicată
campaniei și supuse votului online al cetățenilor. Proiectele vor fi afișate respectând elementele
menționate.

Imagini Informative Despre Proiect

Imagine 1

Regulamentul de Participare

Regulamentul de participare:

Pot participa la procesul de bugetare participativă toți cetăţenii care locuiesc în Comuna
Sânandrei și au vârsta de minim 18 ani. Dovada locuirii în comună se poate face prin buletin de
identitate cu domiciliul în Comuna Sânandrei sau satele aparținătoare sau printr-o dovadă de
proprietate de imobil existent intabulat pe numele celui care depune proiectul.
Cetăţenii care trimit propuneri de proiect/votează proiecte, sunt de acord cu termenii şi condiţiile
în care funcţionează secţiunea dedicată bugetului participativ de pe platforma pusă la dispoziție
pentru proiectul de bugetare participativă.

Formular de Trimitere a Propunerilor de Proiect


  Comments are closed.

  Close Search Window
  Sari la conținut