❗️❗️❗️Anuntur Registrul Agricol:

❗️Anunț registru agricol_2024

❗️Răspuns Hotărârea 384 din 2023

❗️INFORMARE HG 383 DIN 2023

❗️ANUNT- HG352-2023

❗️Anunt Registrul Agricol

❗️Anunt Apia: cerere Unica de plata 01.03.2022- 16.05.2022

 


 

Adeverinte

Reglementate prin O.G. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

Art.2 (1) Prin certificat în sensul prezentei ordonanțe se înțelege documentul prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi de către persoana care solicită eliberarea acestuia.

(2) Prin adeverință în sensul prezentei ordonanțe se înțelege documentul prin care se atestă un drept sau un fapt.

Art. 3 (1) Certificatele și adeverințele se eliberează numai la cererea scrisă a persoanei sau a persoanelor îndreptățite ori a mandatarului acestora și numai în situația în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct

Acte necesare ADEVERINȚE

Cerere ADEVERINTA

 

Atestat producator

Reglementate prin Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Art.2 c) atestat de producător – documentul eliberat de către primar producătorului agricol care certifică calitatea de producător agricol;

  1. d) carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol – documentul utilizat de persoana fizică care deține atestat de producător, precum și de soțul/soția, rudele/afinii până la gradul II care locuiesc și se gospodăresc împreună, după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul al produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie;

Art.14 (1) Comercializarea produselor din sectorul agricol obținute din gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Acte necesare ATESTAT PRODUCATOR

Cerere tip eliberare ATESTAT PRODUCATOR

Cerere tip eliberare CARNET DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

 

Registrul Agricol

Reglementat prin O.G.28/2008 privind registrul agricol

Art.11 (1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

  b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

  c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Art.20 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:

c) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonanţă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol;

Acte necesare înscrierea în R.A. 2020_2024

DECLARATIE PRIVIND INREGISTRAREA MODIFICAREA DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL

 

Vânzarea terenurilor agricole din extravilan

Reglementate prin Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Acte necesare pentru vanzarea terenului arabil din extravilan

PJ OFERTA DE VANZARE

PJ OFERTA DE VANZARE

PJ CERERE PENTRU AFIȘAREA OFERTEI DE VÂNZARE A TERENULUI

PF OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

PF OFERTA DE VANZARE

PF CERERE PENTRU AFIȘAREA OFERTEI DE VANZARE A TERENULUI

PF CERERE PENTRU AFIȘAREA OFERTEI DE VANZARE A TERENULUI

 

 

 

Aplicarea Legii 87/2020

Legea 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Acte necesare constituire drept de proprietate

Cerere tip COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR L 87_2020

 

Nomenclator Stradal

Reglementat prin H.C.L. 48/2021 privind aprobarea regulamentului Comunei Sânandrei privind nomenclatura stradală şi de adresă

ACTE NECESARE

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURA STRADALA SI DE ADRESA

DECLARATIE

 

 

Acte necesare L. 87 din 2020 (restituire teren intravilan)

Comments are closed.

Close Search Window
Sari la conținut